Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Brak producentów

Nowe produkty

Promocje

Aktualnie brak promocji.

Dostawcy

Brak dostawców

  • Darmowa dostawa

Regulamin sprzedaży towarów

(zwany dalej 'Regulaminem')

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady sprzedaży towarów miedzy kupującym na stronie internetowej www.havac-sklep.niepsuj.it zwanym dalej „Klientem” a firmą Havac Sp. z o. o. zwaną dalej „Sprzedającym”.

Sklep znajdujący się na stronie internetowej www.havac-sklep.niepsuj.it (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę: Havac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Strzegomska 23 04-840, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł opłaconym w całości wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000444729, NIP 9522122362, REGON 146458326, zwana dalej „Sprzedającym”.

Dane kontaktowe i korespondencyjne Sprzedającego:

HAVAC Sp. z o.o.

ul. 11 listopada 41, Marki

Telefon: 22 838 57 57

email: biuro@havac.pl

www.havac.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz wykonywania tych umów. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

3. Warunki i zasady sprzedaży odnoszą się jedynie do osób fizycznych będących konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. 

§2 Towary, ceny i zamówienia

1. W Sklepie dostępne są towary zarówno producentów międzynarodowych jak i marek własnych Sprzedającego. Sprzedający sprzedaje produkty będące m.in. artykułami spożywczymi, suplementami diety oraz wyrobami medycznymi. 

2. Wszystkie towary są nowe, wolne od wad, zapakowane w sposób zapewniający odpowiednie warunki higieniczne oraz posiadają znak CE (wyroby medyczne). 

3. Na opakowaniu każdego z produktów znajdują się wszelkie informacje dotyczące każdego z produktów, ich producentów oraz w przypadku niektórych towarów także znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez przepisy prawa. 

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

5. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy do Klienta który określony jest na stronie www.havac-sklep.niepsuj.it. 

6. Ceną zamówionego towaru jest cena przedstawiona na stronie Sklepu w momencie złożenia i potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany Cen nie będą dotyczyły zamówień już przyjętych i potwierdzonych przez Sprzedającego. 

7. Informacje dotyczące towarów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (składania ofert) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Ofertę stanowi prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu (za pośrednictwem formularza). 

9. Złożenie zamówienia jest możliwe po założeniu konta w sklepie (zarejestrowaniu się). 

10. Złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą – z zastrzeżeniem przepisów poniższych – obowiązek zapłaty na rzecz Sklepu ceny za towary objęte zamówieniem. 

11. Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.havac-sklep.niepsuj.it. Etapy składania zamówienia są następujące: 

a)  Wybór towarów i dodanie ich do koszyka. 

b)  Potwierdzenie zawartości koszyka. 

c)  Zalogowanie się Klienta (jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowany w Sklepie) 

d)  Wybór sposobu dostawy. 

e)  Wybór metody płatności i akceptacja Regulaminu. 

f)  Potwierdzenie i wykonanie płatności. 

13. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie email na adres wskazany w momencie rejestracji Klienta. 

14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu. 

15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych w chwili składania zamówienia lub w chwili rejestracji. 

§3 Wysyłka towaru

1. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny lub na żądanie Klienta faktura), pisemnym potwierdzeniem istotnych postanowień zawartej umowy sprzedaży wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy i wzorem formularza odstąpienia od umowy, jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany w chwili rejestracji adres. 

2. Sklep zastrzega sobie, że dostawa zamówionych produktów poprzez kuriera DHL Express realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamówień wysyłanych za granicę towar wysyłany jest poprzez Pocztę Polską po uprzedniej płatności z góry za całe zamówienie wraz z kosztami dostawy. 

3. Sprzedawca sugeruje sprawdzenie otrzymanego towaru przy kurierze. Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie każdej wady towaru lub pomyłki w zamówieniu obsłudze klienta Sprzedającego. 

4. Sprzedający udostępnia Klientom następujące formy płatności: 

a)  Zwykły przelew bankowy na rachunek Sprzedającego. 

b)  Przelewem internetowym przez system Przelewy24 (przy składaniu zamówienia należy wybrać Przelewy24, następnie wybrać swój bank). 

5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie. 

6. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę firmie kurierskiej DHL Express lub w urzędzie pocztowym celem dostarczenia do Klienta. Każdy Klient sklepu otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy. W przypadku płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24 czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty. 

7. Koszty dostawy do Klienta ponoszone są przez Sklep. 

8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 5431§1 Kodeksu cywilnego. 

§4 Odpowiedzialność za wady towaru i reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego. 

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy 

4. W przypadku chęci złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem drogą pocztową pod adresem Sprzedawcy wskazanym jako adres „do korespondencji” lub na adres mailowy: biuro@havac.pl w celu złożenia reklamacji z tego tytułu. 

5. W przypadku chęci złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, gdy towar został objęty taką odpowiedzialnością, należy postępować zgodnie z treścią gwarancji. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy na konto Klienta, jeżeli zdecyduje się on na zwrot zamówienia. Zwrot pieniędzy nastąpi najpóźniej w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi tym samym sposobem płatności jaki wybrał Klient podczas składania zamówienia. 

7. W momencie dokonywania zwrotu Klient zostanie poproszony o przekazanie Sprzedającemu informacji dotyczących konta bankowego. Informacje te będą wykorzystane jedynie do wykonania przelewu bankowego w przypadku zwrotu zamówienia. Kod SWIFT identyfikuje bank i ma zastosowanie przy przelewach międzynarodowych. Kod SWIFT jest unikalny dla każdego banku w Polsce. IBAN to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. W standardzie IBAN (dla operacji zagranicznych) numer rachunku zostanie uzupełniony o identyfikator kraju PL. Jeżeli nie znają Państwo kodu SWIFT i numeru IBAN poprosimy o kontakt z bankiem.

8. Sugerujemy, aby towar podlegający zwrotowi był towarem nowym i nieużywanym. W celu zapewnienia sprawnego przewozu towaru podlegającego zwrotowi zalecamy zapakowanie towaru w paczkę. Klient może użyć w tym celu oryginalne opakowanie towaru bądź paczki, w której towar został doręczony. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają ustawowemu prawu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz innym prawom przyznanym konsumentowi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§5 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

3. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z prawa odstąpienia oraz jego ustawowych ograniczeniach znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z załączonego wzoru nie jest wymagane. 

5. W chwili przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1 i nr 2. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jednocześnie Regulamin wraz z Załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: www.havac-sklep.niepsuj.it; 

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres korespondencyjny Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

9. Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

   2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

   3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

   4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

   5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

   6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

   7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

   8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

   9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

   11)  zawartej w drodze aukcji publicznej; 

   12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

   13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§6 Własność intelektualna

1. Sprzedawca nie wyraża zgody na publikowanie materiałów dostępnych na stronie www.havac-sklep.niepsuj.it bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy.

2. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem stron internetowych Sprzedającego użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

§7 Rozstrzyganie sporów

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa. 

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

3.Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. 

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, w tym marketingu produktów własnych. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. 

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Klienta. 

4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy. 

8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60- 327 Poznań NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000.

§9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Świadczącym usługi elektroniczne dostępu do treści sklepu internetowego jest Sprzedawca wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 42.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 36.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość́ ekranu 1024 x 768 pikseli. Serwis (Sklep) wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla korzystających ze strony oraz tworzenia statystyk oglądalności strony. 

3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. 

4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: biuro@havac.pl 

5. Usługa elektroniczna polega w szczególności na uzyskaniu możliwości złożenia zamówienia po zarejestrowaniu (założeniu konta w Sklepie). Rejestracja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

§10 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin można utrwalić poprzez pobranie go ze strony internetowej Sklepu. Ponadto utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. 

2. Treść niniejszego Regulaminu nie może być sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia takiej sprzeczności, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@havac.pl